Home > Contact > Klacht

KLACHTENPROCEDURE

 

Heeft u een klacht over één van onze medewerkers, bijvoorbeeld over uw Casemanager of Bedrijfsarts?

Neemt u dan s.v.p contact met ons op om deze klacht kenbaar te maken.

U kunt hiervoor een bericht aan ons sturen via het formulier hiernaast, of per telefoon contact opnemen met onze klantenservice.

Wij nemen uw klacht serieus en antwoorden binnen 48 op uw vragen of opmerkingen. 


 KLACHTENREGLEMENT

1. Doelstelling:

Dit klachtenreglement is opgesteld om een transparant en gestructureerd proces te bieden voor het behandelen van klachten met betrekking tot de dienstverlening van ARBO365. Het doel is om klachten op een efficiënte en respectvolle manier af te handelen, waarbij de tevredenheid van de klant en werknemer centraal staat.

2. Definitie van een klacht:

Een klacht wordt gedefinieerd als een uiting van ontevredenheid over de dienstverlening, communicatie, behandeling, of andere aspecten gerelateerd aan de dienstverlening van ARBO365.

3. Indienen van een klacht:

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend via de website van ARBO365. Klanten worden verzocht om alle relevante informatie te verstrekken om de klacht adequaat te kunnen beoordelen en af te handelen.

4. Behandeling van klachten:

a. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst in behandeling genomen.

b. Het management van ARBO365 zal de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant indien aanvullende informatie nodig is.

c. Er wordt gestreefd naar een redelijke en passende oplossing die tegemoetkomt aan de belangen van de klant.

d. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld met personen die direct betrokken zijn bij de afhandeling ervan.

5. Besluitvorming en communicatie:

a. Na afronding van het onderzoek wordt de klant schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst van de klachtafhandeling, inclusief de redenen voor het genomen besluit.

b. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, worden passende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen en/of compensatie te bieden aan de klant.

6. Registratie en evaluatie:

a. Alle klachten en de daaropvolgende afhandeling worden nauwkeurig gedocumenteerd.

b. Periodiek worden de ingediende klachten geëvalueerd om trends en mogelijke structurele problemen te identificeren.

c. Indien nodig worden maatregelen genomen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en herhaling van klachten te voorkomen.

Dit klachtenreglement is van toepassing op alle klanten van ARBO365. Het wordt ter beschikking gesteld aan alle betrokkenen en kan te allen tijde worden opgevraagd bij de daarvoor aangewezen persoon binnen de arbodienst.

Indien u vindt dat uw klacht door ons niet serieus genomen wordt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Arbodiensten. ARBO365 behoudt zich het recht voor om in bepaalde situaties de betrokkenheid van deze commissie af te wijzen.

De geschillencommissie neemt alleen klachten in behandeling, nadat klachten door ons aantoonbaar niet zijn opgevolgd of niet naar tevredenheid zijn afgehandeld. De klacht aan de geschillen commissie moet gaan over de klachtafhandeling door ons of over onjuiste bejegening door onze arbodienst. De Geschillencommissie Arbodiensten is niet bevoegd te oordelen over klachten over het medisch oordeel van een bedrijfsarts of over een keuring.

Indien u van mening bent dat uw klacht niet correct is behandeld, dan heeft u tot slot de mogelijkheid om onze certificerende instantie DNV hiervan op de hoogte te brengen.

Arbodienst offerte

Wilt u een klacht indienen?

Vul dan s.v.p. hieronder uw gegevens en de omschrijving van de klacht in.

11 + 12 =

OVER ARBO365

ARBO365 is een persoonlijke, vakbekwame én flexibele Arbodienst. We werken landelijk en helpen bedrijven en organisaties bij het beheersen van ziekteverzuim én bij het realiseren van een veilige werkomgeving en een duurzaam inzetbare personele organisatie.

Hiertoe bieden we een compleet pakket diensten op de gebieden Verzuim, Preventie en Inzetbaarheid. We staan garant voor een praktische & no-nonsense dienstverlening, op maat afgestemd op de wensen van úw organisatie!

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening?

Stuur ons dan s.v.p. een bericht via het contactformulier.

Heeft u een vraag?

Helpdesk ARBO365

 

Bel onze Helpdesk

085 – 4014 610